Giao diện 5

Trang chủ » Dịch vụ » Tư vấn luật » NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG

NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG

 1. KHẢO SÁT VÀ THU THẬP THÔNG TIN
 • Thực hiện khảo sát đối tượng điều tra để thu thập thông tin và dữ liệu cần thiết theo yêu cầu của khách hàng đối với một dự án, một ngành hay một lĩnh vực cụ thể;
 • Thu thập và hệ thống hoá thông tin dữ liệu thu thập được;
 • Báo cáo khảo sát với những phân tích, đánh giá, kèm các đề xuất.
 1. NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU VÀ PHÂN TÍCH
 • Thực hiện nghiên cứu các tài liệu, báo cáo, các nghiên cứu trước đây và hiện tại, các văn bản liên quan đến dự án khảo sát và đưa ra những phân tích chuyên sâu về các vấn đề liên quan đến yêu cầu khảo sát của khách hàng;
 • Hệ thống hóa thông tin thu được từ nhiều nguồn, nghiên cứu, xây dựng bảng biểu và đồ thị;
 • Báo cáo nghiên cứu với những phân tích và đánh giá định tính, định lượng kèm các đề xuất có liên quan.
 1. HỘI THẢO VÀ THUYẾT TRÌNH
 • Tổ chức hội thảo nhằm thu thập ý kiến đóng góp cho báo cáo nghiên cứu.
 • Hoàn thiện báo cáo.

Translate »