Giao diện 5

Trang chủ » Dịch vụ » Tư vấn luật » NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

 1. TƯ VẤN PHÁP LÝ VÀ ĐIỀU KIỆN NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI
 • Tư vấn về các điều kiện và quy định của luật pháp Việt Nam liên quan đến giao dịch nhượng quyền kinh doanh tại Việt Nam, kèm những phân tích về thuận lợi và hạn chế của quy định pháp luật Việt Nam đối với giao dịch;
 • Thực hiện khảo sát và đánh giá về thị trường tại Việt Nam liên quan đến một sản phẩm hay dịch vụ cụ thể, phân tích, đánh giá về xu hướng phát triển, nhận định các rủi ro và đưa ra những khuyến cáo cần thiết.
 1. ĐÁNH GIÁ ĐỐI TÁC NHƯỢNG QUYỀN
 • Đại diện khách hàng tập hợp các thông tin từ nhiều nguồn, kể cả thẩm định thông tin để phục vụ cho việc giao dịch;
 • Hỗ trợ khách hàng đánh giá về đối tác trong giao dịch nhượng quyền thông qua thực hiện báo cáo nghiên cứu pháp lý chi tiết về đối tác trong giao dịch nhượng quyền, với những phân tích và đánh giá rủi ro có thể có.
 1. TƯ VẤN PHÁP LÝ, SOẠN THẢO TÀI LIỆU VÀ ĐÀM PHÁN
 • Tư vấn về thủ tục và tài liệu liên quan đến giao dịch nhượng quyền thương mại và giúp soạn thảo và chuẩn bị các tài liệu đó, kể cả hợp đồng nhượng quyền thương mại, các thoả thuận về các quyền sở hữu trí tuệ…;
 • Kiểm tra và tư vấn về các tài liệu nhượng quyền thương mại do khách hàng cung cấp;
 • Đại diện hoặc tư vấn khách hàng đàm phán về các khía cạnh của giao dịch nhượng quyền với đối tác trong giao dịch.
 1. ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH
 • Đại diện hoặc tư vấn khách hàng đăng ký giao dịch nhượng quyền với cơ quan nhà nước Việt Nam;
 • Tư vấn và đại diện khách hàng làm việc với các cơ quan nhà nước Việt Nam liên quan đến giao dịch nhượng quyền nhằm đạt được đăng ký.
 • Tư vấn và phân tích về các quyền trong một giao dịch nhượng quyền cụ thể được bảo hộ theo pháp luật Việt Nam, các điều kiện cần thiết để đạt được sự bảo hộ.

Translate »